Wettelijke vermeldingen

Gelieve aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website te lezen alvorens de pagina’s ervan te bekijken. Door op deze website te surfen accepteert u deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig met artikel 6 van de Wet n°2004-575 van 21 juni 2004 met betrekking tot het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze website www.champagne-louis-casters.fr :

Webeditor :

Johan Casters
SIRET-nummer : 33236049400014
Hoofdredacteur : Johan Casters
26 rue Pasteur 51480 Damery – FRANCE
Telefoonnummer :0326584302 – Fax : 0326586302
E-mailadres : contact@champagne-louis-casters.com
Website : www.champagne-louis-casters.fr

Webhosting :

Webhost : LWS
4 RUE GALVANI 75838 PARIS CEDEX 17 FRANKRIJK
Website : www.lws.fr

Webdevelopment :

Johan Casters via WordPress
Adres : 26 rue Pasteur 51480 Damery – FRANKRIJK
Website : www.champagne-louis-casters.fr

Gebruiksvoorwaarden :

Deze website (www.champagne-louis-casters.fr)

is opgesteld in verschillende programmeertalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS,…) om zo een betere gebruikservaring en een aangenamere grafische vormgeving te verkrijgen. Wij raden u aan om voor het bekijken van deze website moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome,… Deze wettelijke vermeldingen zijn gegenereerd van de website Générateur de mentions légales, die door Welye gemaakt is.

Johan Casters zet alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website betrouwbaar is en dat zijn websites up to date blijven. Evenwel is het nog steeds mogelijk dat er fouten of tekortkomingen opduiken. Gelieve als internetgebruiker dan ook steeds de juistheid van de gegevens na te gaan en alle mogelijk nuttige aanpassingen aan de website door te geven. Johan Casters is in geen geval verantwoordelijk voor hoe deze gegevens gebruikt worden, of voor eender welke directe of indirecte schade die hieruit kan voortkomen.

Cookies :

Het is mogelijk dat de website www.champagne-louis-casters.fr u vraagt cookies te accepteren voor statistische of promotionele doeleinden. Cookies zijn bestanden van beperkte omvang die door de server van de website die u bezoekt naar uw harde schijf gestuurd worden. Ze bevatten verschillende gegevens die op uw computer bewaard worden in een eenvoudig tekstbestandje en waartoe een server toegang kan krijgen om deze gegevens te lezen en te bewaren. Bepaalde delen van deze website kunnen niet werken wanneer u de cookies niet aanvaardt.

Hypertekstlinks :

Websites kunnen links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Johan Casters beschikt niet over de middelen om de websites die op zijn websites vermeld staan te controleren. Hij staat niet in voor de beschikbaarheid van deze websites en externe bronnen en kan deze niet garanderen. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, die zou ontstaan zijn de door inhoud van deze websites of externe bronnen, of door de gegevens, producten of diensten die er op voorkomen, of eender welk ander gebruik dat van deze gegevens kan worden gemaakt. Die risico’s die aan dit gebruik verbonden zijn, zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker die zich hoort aan te passen aan de gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers, abonnees en websitebezoekers hebben niet het recht een hyperlink naar deze website te plaatsen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Johan Casters.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Johan Casters zou willen plaatsen, hoort hij een e-mail te sturen naar het mailadres vermeld op de website waarin hij de vraag stelt om een hyperlink te mogen plaatsen. Johan Casters behoudt zich het recht voor het plaatsen van een hyperlink toe te staan of te weigeren, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

De geleverde diensten :

Alle activiteiten en gegevens van de onderneming zijn vermeld op onze website www.champagne-louis-casters.fr.

Johan Casters probeert zo correct mogelijke informatie weer te geven op de website www.champagne-louis-casters.fr De informatie die voorkomt op www.champagne-louis-casters.fr is niet exhaustief en de foto’s zijn niet beschermd. Deze informatie werd op de website geplaatst onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online zetten zijn aangebracht. Bovendien is alle informatie die op www.champagne-louis-casters.fr staat louter ter informatie en kan deze op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, gewijzigd worden of evolueren.

Contractuele beperkingen van de gegevens :

De gegevens op deze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, en de website wordt verschillende keren per jaar geüpdatet. Toch is het nog steeds mogelijk dat er fouten of tekortkomingen opduiken. Indien u merkt dat er iets ontbreekt, iets fout is, of iets niet werkt, vragen wij u een e-mail te sturen naar het mailadres contact@champagne-louis-casters.com met daarin een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina waarop het probleem zich voordoet, type computer en browser dat u heeft gebruikt,…).

Al wat gedownload wordt gebeurt op eigen risico en voor eigen rekening van de gebruiker en valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg zijn wij niet verantwoordelijke voor schade, van welke aard dan ook, opgelopen aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van deze website zich ertoe de website te bezoeken met recent materiaal zonder virussen, en met een recente geüpdate browser.

De hyperlinks naar andere internetbronnen die op deze website voorkomen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Johan Casters.

Intellectuele eigendom :

Alle content die op de website www.champagne-louis-casters.fr, staat, waaronder (maar niet beperkt tot) de grafische beelden, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluidsfragmenten, logo’s, gifjes, en icoontjes, alsook hun vormgeving, vormende intellectuele eigendom van het champagnehuis, met uitzondering van merken, logo’s of content van andere partnerondernemingen of andere auteurs.

Elke vorm van verspreiding, verhandeling, wijziging, aanpassing, hergebruik of publicatie, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk gebeurt, van een van de verschillende elementen van de website is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Johan Casters. Dergelijke vertegenwoordigingen of verspreidingen vormen een overtreding die aanzien wordt als strafbaar onder artikels L.335-2 en volgenden van het Frans wetboek Intellectuele Eigendom. Indien dit verbod niet nageleefd wordt vormt dit een overtreding waarvoor de overtreder zowel burgerlijk als strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Bovendien kunnen de eigenaren van de gereproduceerde content klacht tegen u neerleggen.

Aangifte bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL :

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (aangepast door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de bescherming van fysieke personen wat de verwerking van persoonsgegevens betreft) met betrekking tot informatica, gegevensverzameling en vrijheden, is er tot nu toe nog geen aangifte tegen deze website gedaan bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIl  (www.cnil.fr).

Geschillen :

De gebruiksvoorwaarden van de website www.champagne-louis-casters.fr vallen onder de Franse wetgeving, en elk dispuut of geschil dat zou kunnen voortkomen uit de interpretatie of uitvoering ervan valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van de onderneming afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen, is het Frans.

Persoonsgegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht ons uw persoonsgegevens te communiceren wanneer u onze website bezoekt www.champagne-louis-casters.fr.